Sisekorra eeskirjad

WJK SANTOS SISEKORRAEESKIRI 

1. Jalgpallikool Santosega liitumine ja Jalgpallikoolist lahkumine

 Peale tutvumisperioodi (kuni 4 nädalat) peab iga lapsevanem teatama, kas laps soovib liituda  Jalgpallikool Santose (edaspidi: Klubi) treeninggrupiga või mitte. 

Liitumiseks tuleb täita vormikohane liikmetaotlus ja kinnitada leping. 

Lapsevanem kohustub tasuma igakuist liikmetasu või aastatasu vastavalt Klubi poolt kehtestatud määrale. 

Klubi liikmetasu on püsimaks, mida tuleb tasuda aastaringselt (k.a. suvekuud) ja ka juhul, kui  treeningutest on puudutud (soodustust on võimalik taotleda pikemaajalise haiguse või trauma korral, mis kestab kauem kui kaheksa nädalat). 

Kahe või enama ühe pere lapse osalemisel Klubi treeningutel ning vähekindlustatud peredele on ette nähtud liikmemaksusoodustus, mis on personaalne ning vajaduspõhine (kirjaliku avalduse alusel). 

Soovist klubist lahkuda teavitab noormängija lapsevanem kirjalikult meiliaadressile info@wjksantos.ee vähemalt üks (1) kalendrikuu ette. 

2. Treeningud ja võistlused 

Treeningud toimuvad vastavalt vanusele ja klubi treeningmetoodikale 2-5 korda nädalas. Treeninguid viivad läbi vastavat treeneri kutsekvalifikatsiooni omavad treenerid. 

Kõigil treeninggrupi lastel (v.a. kõige noorem alustajate grupp esimesel treeningaastal) on võimalus aasta jooksul osaleda nende tasemele vastavatel võistlustel ja turniiridel. 

3. Eesti Noorte Meistrivõistlustele (edaspidi: ENMV) registreeritud mängijad 

Kõik noormängijad, kes on MTÜ FC Santos all registreeritud ENMV-le ning kellele on vormistatud EJL mängijakaardid, on kohustatud osalema hooaja jooksul meistrivõistluste mängudes. 

Juhul kui mängija ei saa mingil põhjusel mängudel osaleda, on lapsevanem kohustatud võimalikult varakult treenerit sellest teavitama, et treener saaks sellega arvestada. 

ENMV-le registreerunud mängija liikumine ühest klubist teise on lubatud ainult hooajavälisel ajal ning vastava kokkuleppe saavutamisel klubiga. 

Muudel juhtudel toimuvad liikumised klubist klubisse EJL poolt kehtestatud noormängijate üleminekute korra alusel.

4. Lapsevanema kohustused 

Lapsevanem usaldab kõigis treeninguid ja võistlusi puudutavates otsustes treenerit ning ei sea tema kompetentsust kahtluse alla. Tekkivates küsimustes pöördub isiklikult treeneri või klubi juhtkonna poole. 

Lapsevanem ei sekku treeneri töösse – treeningutel ja võistlustel loobub enda ja teiste laste juhendamisest. Kaasaelamine ning laste toetamine on loomulikult lubatud ja tervitatav.

Lapsevanem on vastutav selle eest, et lapsel oleks võimalik kasutada treeningule ja ilmale vastavat riietust. Lapsevanem annab klubiga liitudes nõusoleku soetada oma vahenditega lapsele klubi poolt kinnitatud võistlusvorm (esindusvorm). 

Lapsevanemal on vastutus noorsportlase igaaastase kompleksterviseuuringu läbiviimise eest. 

5. Mängijad 

Mängijad esindavad treeningutel ja võistlustel WJK Santose klubi ja käituvad vastavalt klubi sisekorraeeskirjale. 

Mängijad suhtuvad teistesse klubi liikmetesse, lapsevanematesse, treeneritesse ja vastastesse austusega. Igasugune füüsiline ja verbaalne vägivald on äärmiselt taunitav. 

Individuaalsete muruede ja probleemide korral on mängijal õigus/kohustus rääkida sellest treeneriga või mõne muu klubi liikmega või pöörduda koos lapsevanemaga klubi liikme poole. 

Mängijad märgivad oma treeningutel osalemised Sportlyzeris iga nädala esmaspäeval. 

Mängijad teavitavd treenerit personaalset kui ei saa mängul/võistlustel osaleda hiljemalt 5 päeva enne mängu/võistluse algust.  

Võistlustele/mängudele sõidetakse kokkulepitud transpordiga, erisoovide korral konsulteerib mängija treeneriga. 

Mängijad saabuvad treeningule enne treeningu algust. 

Mängijad saabuvad treeningule klubi treeningvarustuses. 

Mängijad tervitavad oma treenereid kättpidi (plaks, handshake) (normaaltingimustes).

Mängijad tervitavad kõiki klubi treenereid. 

Mängijad tervitavad kõiki oma grupi mängijaid ka väljaspool väljakut. 

Mängijad tegelevad enne treeningut kokkulepitud tegevusega. 

Mängijad hoiustavad oma varustust treeningu ajal kokkulepitud kohas. 

Grupi sees on määratud varustuse eest vastutavad mängijad. 

Mängijad kasutavad varustust heaperemehelikult. 

Treeningul kuulavad mängijad treenereid ja tegutsevad vastavalt nende antud korraldustele.

Mängijad lahkuvad treeningult kui treener on treeningu lõpetanud. 

Mängijad jälgivad “Fair Play” (ausa mängu) põhimõtteid. 

Võistlustel ja laagrites järgitakse eelnevalt kokkulepitud reegleid ja üldist head käitumistava. 

Sisekorraeeskirjade räige rikkumise korral on treeneril õigus eemaldada mängija treeningutelt teatud perioodiks või teha ettepanek juhatusele mängija klubi nimekirjast eemaldamiseks.